GOSPODARSTVO/RIBIŠTVO: Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Predmet javnega razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Upravičenci: pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev in ki nastopajo v naslednjih pravno-organizacijskih oblikah:

  1. gospodarske družbe
  2. zadruge
  3. samostojni podjetniki 

Višina razpisanih sredstev: 99.264 EUR

Rok za oddajo vlog: 30. 9. 2023 do 23:59 oz. do porabe sredstev

Več informacij: TUKAJ