OBČINE: Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023

V Uradnem listu je bil 28. aprila 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2023.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2023, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju.

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd.

Višina predvidenih sredstev za vse razpisane vsebine je 210.000 evrov.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 5.000 evrov.

Upravičeni stroški

V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:

  • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
  • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Rok za oddajo vlog je 30. 5. 2023.

Javni razpis se izvaja v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.